Opdateret, December 2022

Virksomheds information:

Din Rådgivende Ingeniør
www.dinri.dk
E-mail: info@dinri.dk
Telefonnr.: 22 66 88 56
Adresse: Søren Frichs Vej 40C, ST 2
CVR: 43998161

Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Forretningsbetingelser”) gælder for alle aftaler om DINRI- DIN Rådgivende Ingeniører salg og levering af serviceydelser.

Aftalegrundlag

Medmindre andet er aftalt skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for alle aftaleforhold imellem kunden og rådgiveren. Aftaleforhold er derudover omfattet af ”Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” ABR18. Kunden accepterer disse betingelser ved skriftlig eller mundtlig accept på det af rådgiveren fremsendte tilbud.

Ydelser og levering

Ydelserne fra DINRI fremgår af aftalegrundlaget, der beskriver de aftalte ydelser. Leveringstider er angivet som omtrentlige og uforpligtende, medmindre der er indgået en særskilt aftale om andet.

Ansvar

Ifølge dansk lovgivning har rådgiveren ansvar for eventuelle fejl og forsømmelser i forbindelse med udførelse af opgaven, og skal derfor følge almindelige erstatningsregler i denne sammenhæng.

DINRI har en ansvarsforsikring hos IF Forsikring. Dækningssummen udgør 12.500.000 DKK ved personskade og 2.500.000 DKK ved formuetab og tingskade.

DINRI kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste, tid eller goodwill.

Når der udføres statiske beregninger og dokumentation af bærende konstruktioner, kan rådgiveren kun holdes ansvarlig for de dele af konstruktionen, der er omfattet af de leverede beregninger og dokumentation, og ikke for resten af bygningen. Hvis der ikke foretages geotekniske undersøgelser af jordbundsforhold, kan rådgiveren ikke drages til ansvar for bæreevnen og sætninger af fundamentet. Desuden kan rådgiveren ikke holdes ansvarlig for fejl i tidligere projekter, tegninger og beregninger, der danner grundlag for de udførte beregninger og anden projektering.

Honorar

DINRI fakturerer efter medgået tid, medmindre andet er aftalt. Prisen for ydelserne følger DINRI’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor DINRI bekræfter ordren. Kørsel faktureres efter statens gældende takster

Betaling

Der skal betales netto 8 dage efter fakturadatoen. Hvis betalingen forsinkes, har DINRI har ret til at opkræve renter på det forfaldne beløb på 0,7 % pr. måned fra forfaldstiden indtil betalingen finder sted.

Kommunikation

Der foregår normalt kommunikation via e-mail, og de fremsendte e-mails gemmes i DINRI’s e-mail-system.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med DINRI’s udførelse af serviceydelser tilhører DINRI og DINRI har derfor fuld rettighed til at genbruge alle dele af dette.

Tvister

Der henvises til §59-§63 i ABR18.